Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Zapowiedzi

PN 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność

Okładka
red. E. Pancer-Cybulska, Ł. Olipra
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:172
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 466 Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność

Okładka
red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Format:B5
Oprawa:miękka

Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa

Okładka
Marcin Wierzbiński
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 647-3
Liczba stron:396
Format:B5
Oprawa:miękka
Celem autora monografii było opracowanie nowych i dostosowanie istniejących narzędzi z obszaru rachunkowości zarządczej do wymagań związanych ze wspomaganiem procesu odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Książka odpowiada na pewną lukę w badaniach nad modelem biznesowym i możliwością wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie jego odnowy, a także na zapotrzebowanie zgłaszane w obszarze nauk o zarządzaniu strategicznym dotyczące wypracowania metod wspomagających przedsiębiorstwa w projektowaniu i doskonaleniu ich modeli biznesowych. Wreszcie treść monografii może się spotkać z zainteresowaniem praktyków zarządzania, tym bardziej że formułowane w niej propozycje i rozwiązania są oparte na praktycznych doświadczeniach autora.

Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość

Okładka
Roman Kotapski
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 646-6
Liczba stron:280
Format:B5
Oprawa:miękka
Głównym celem naukowym pracy była diagnoza stanu rachunku kosztów i budowa modelu referencyjnego rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w warunkach monopolu naturalnego oraz na potrzeby ustalania taryf i cen usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Cel ten osiągnięto dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metod i narzędzi badawczych, takich jak: studia i analiza literatury oraz obowiązującego prawa dotyczącego realizacji usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, badania dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wywiady bezpośrednie z kadrą menedżerską, wizyty w przedsiębiorstwach, badania ankietowe, badania w formie studiów przypadków.

Ekonometria 2017, nr 1(55)

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1507-3866
Liczba stron:124
Format:B5
Oprawa:miękka

Społeczeństwo i Ekonomia 2016, nr 2

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2016
ISSN:2353-8937
Liczba stron:134
Format:B5
Oprawa:miękka

Informatyka Ekonomiczna 2016, nr 3 (41)

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN:1507-3858
Liczba stron:106
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 463 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami

Okładka
red. G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:418
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 464 Social responsibility of organizations. Old-new stakeholders?

Okładka
red. M. Rojek-Nowosielska
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISSN:1899-3192
Liczba stron:100
Format:B5
Oprawa:miękka

Nauki Inżynierskie i Technologie 2016, nr 1(20)

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2016
ISSN:2080-5985
Liczba stron:68
Format:B5
Oprawa:miękka

Nauki Inżynierskie i Technologie 2016, nr 2(21)

Okładka
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2016
ISSN:2080-5985
Liczba stron:68
Format:B5
Oprawa:miękka

PN 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy

Okładka
red. B. Bartniczak, A. Płachciak, P. Rogala
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN:1899-3192
Liczba stron:112
Format:B5
Oprawa:miękka

Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości

Alicja Smolbik-Jęczmień
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695- 650-3
Format:B5
Oprawa:miękka

Głównym celem pracy było ukazanie w ujęciu historycznym, na tle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, zróżnicowanego podejścia do kształtowania własnej kariery zawodowej przedstawicieli różnych pokoleń pracowników, a w szczególności pokolenia BB, X i Y. Autorka wskazała charakterystyczne dla tych grup pokoleniowych wzory karier oraz zaprezentowała subiektywną ocenę przebiegu ich kariery zawodowej. Celem pośrednim było też przedstawienie propozycji rekomendacji dotyczących kształtowania kariery zawodowej dla przedstawicieli badanych grup pokoleń, dla instytucji edukacyjnych oraz praktyki i zarządzających zasobami ludzkimi. Autorka oparła rozważania na studiach literatury przedmiotu i badaniach prowadzonych w latach 1999-2015 na terenie Dolnego Śląska.

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt